List of active policies

Name Type User consent
Sähköisen oppimateriaalin käyttösopimus Site policy Authenticated users

Summary

Sähköisen oppimateriaalin käyttösopimus

Full policy

Sähköisen oppimateriaalin käyttösopimus

Käyttösopimus koskee oikeutta käyttää Pelastusopiston tarjoamaa sähköistä oppimateriaalia. Rekisteröityessään ensimmäisen kerran verkko-opetukseen tai muuhun tietokoneavusteiseen opetukseen, käyttäjä sitoutuu noudattamaan sopimuksen ehtoja. Sähköisellä opetuksella tarkoitetaan tietokoneavusteista opetusta, mukaan lukien lähiopetus ja itseopiskelu.

 

1.       Käyttöoikeudet oppimateriaaliin
1.1.        Käyttöoikeuksien rajaus

Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti Pelastusopisto myöntää käyttöoikeuden koulutukseen liittyvän oppimateriaalin käyttöön opiskelutarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Käyttäjä saa seuraavat käyttöoikeudet aineistoon oman opiskelunsa yhteydessä:

  • oikeus tallentaa aineistoa digitaalisessa muodossa (esim. muistitikulle)
  • oikeus ottaa oppimateriaalista paperitulosteita
  • oikeus levittää paperitulosteita muille samaan koulutukseen osallistuville
  • oikeus esittää ja näyttää aineistoa opiskeluun liittyvän opetuksen yhteydessä
  • oikeus saattaa aineistoa muulla tavoin koulutukseen osallistuvien saataville koulutukseen liittyvien tehtävien täyttämiseksi (esim. ryhmätyötilanteissa).

Oppimateriaalia ei saa hyödyntää missään muussa yhteydessä kuin verkko-opetukseen liittyvässä opiskelukäytössä ilman oikeudenhaltijan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

Tämän sopimuksen nojalla valmistettuja kopioita ei saa käyttää, levittää, esittää tai näyttää julkisesti tai muutoin saattaa yleisön saataviin missään muussa yhteydessä kuin verkko-opetukseen liittyvässä opiskelukäytössä.

Tämän sopimuksen mukainen käyttöoikeus ei ole siirrettävissä toiselle (esim. työnantajalla).


1.2.       Moraaliset oikeudet

Käyttäjän tulee oppimateriaalia tai sen osia käyttäessään mainita oppimateriaalin tekijä ja muut oikeudenhaltijat tekijänoikeussäännösten edellyttämällä tavalla. Aineistoon sisällytettyjä oikeudenhaltijanmerkintöjä ei saa poistaa (toisen materiaalia ei saa esittää omana).

 

2.      Käyttäjän huolellisuusvelvoite

Käyttäjä on velvollinen noudattamaan tässä sopimuksessa määrättyjä käyttöoikeuden rajoituksia. Käyttäjän tulee säilyttää saamaansa käyttäjätunnusta ja/tai salasanaan huolellisesti ja huolehtia siitä, etteivät hänen saamansa käyttäjätunnus ja/tai salasana joudu ulkopuolisille. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksellaan ja/tai salasanallaan tapahtuvasta aineiston käytöstä.

 

3.      Vahingonkorvausvastuu

Käyttäjä vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, joita Pelastusopistolle tai oppimateriaalin valmistajalle aiheutuu käyttäjän tämän sopimuksen vastaisesta oppimateriaalin käytöstä.

 

4.      Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.